Skip to main content
Logo Czasopisma Polska

O nas

Pierwszy numer czasopisma ukazał się w 1995 r. i był odpowiedzią na pismo zajmujące się najnowszą historią Polski. Jednocześnie „Polska 1944/45-1989. Studia i materiały” nawiązywało do siedmiotomowej serii „Polska Ludowa. Materiały i Studia” wydawanej w latach 1962-1968.

W swojej ponad dwudziestoletniej historii w kilkunastu tomach (w tym czterech tematycznych) opublikowano kilkaset artykułów naukowych i edycji źródłowych. Zespołem redakcyjnym kierowała prof. Krystyna Kersten, będąca jednocześnie kierownikiem Pracowni Dziejów Polski po 1945 r., po latach przekształconej w Zakład Badań nad Dziejami Polski po 1945 r. Pozostałymi członkami redakcji byli: prof. Jerzy Eisler, prof. Dariusz Jarosz, prof. Henryk Słabek i prof. Tomasz Szarota. Od numeru szóstego obowiązki redaktora naczelnego przejąłi sprawuje je do dzisiaj prof. Tomasz Szarota. W Radzie Naukowej zasiadają wybitni i uznani na całym świecie historycy, jak: Jędrzej Chumiński, Antoni Dudek, Andrzej Friszke, Paul Gradvhol, Padraic Kenney, Miklós Mitrovits, Andrzej Paczkowski, Anna Pelka, Dušan Segeš, Rafał Stobiecki, Bożena Szaynok, János Tischler, Marek Wierzbicki, Rafał Wnuk, Anna Wolf-Powęska, Wadim Wołobujew.

© Copyright by Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk
Deklaracja dostępności