Skip to main content
Logo Czasopisma Polska

Zasady cytowania

Przypisy, zapisy bibliograficzne

A. Źródła archiwalne (kolejność elementów w opisie)

  1. Nazwa archiwum (pełna za pierwszym razem, potem skrót),
  2. Nazwa zespołu archiwalnego (pełna za pierwszym razem, potem skrót),
  3. Sygnatura jednostki archiwalnej,
  4. Numer mikrofilmu w nawiasie okrągłym,
  5. Opis dokumentu (tytuł),
  6. Miejsce powstania,
  7. Data powstania dokumentu (jeśli data jest pełna miesiąc zapisan jest cyfrą rzymską, np.: 10 VI 1981 r.),
  8. Numer cytowanej karty.

   Np.: Archiwum Akt Nowych (dalej AAN), Urząd Rady Ministrów (dalej URM), sygn. 5/467,        Notatka dla Obywatela Premiera w sprawie uregulowania należności za samochody,                   Warszawa, 17 XII 1945 r., k. 3.

B. Strony internetowe – cytujemy podając cały adres (bez hiperlinku), w nawiasie kwadratowym datę dostępu

C. Pozycje bibliograficzne

  1. Wydawnictwo zwarte
   1. Imię (inicjał) i nazwisko autora,
   2. tytuł (kursywa),
   3. miejsce i rok wydania,
   4. numer cytowanej strony.

Np.: J. Szczepański, Rozważania o konsumpcji i polityce społecznej, Warszawa 1978, s. 78.

 1. Artykuł w pracy zbiorowej
  1. Imię (inicjał) i nazwisko autora,
  2. tytuł artykułu (kursywa)
  3. w:
  4. tytuł pracy zbiorowej (kursywa),
  5. redaktorzy tomu (red. inicjał imienia i nazwisko),
  6. miejsce i rok wydania,
  7. numery cytowanych stron.
 2. Artykuł w czasopiśmie
  1. Imię (inicjał) i nazwisko autora,
  2. tytuł artykułu (kursywa),
  3. tytuł czasopisma (w cudzysłowie)
  4. rok wydania,
  5. część rocznika (numer, zeszyt),
  6. numery cytowanych stron.

Np.: Z. Romek, Droga Leszka Kołakowskiego ku antykomunistycznej opozycji. Od ortodoksyjnej ideologii ku wolności myślenia, „Dzieje Najnowsze” 1999, nr. 4, s. 139-159.

 1. Prasa codzienna
  1. Imię (inicjał) i nazwisko autora, ewentualnie pseudonim,
  2. tytuł artykułu (kursywa),
  3. data wydania [?].
  4. W przypisach stosujemy oznaczenia: ibidem, idem (eadem), op. cit.

© Copyright by Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk
Deklaracja dostępności