Skip to main content
Logo Czasopisma Polska

Instrukcja redakcyjna

Aby artykuł mógł zostać przyjęty do druku musi być wynikiem samodzielnych, niepublikowanych wcześniej badań, musi spełniać kryteria formalne zgodne z instrukcją wydawniczą i uwzględniać wskazówki redakcyjne, musi otrzymać dwie pozytywne recenzje zgodne z zasadą double-blind review.

Artykuł złożony do czasopisma „Polska 1944/45-1989” musi spełniać zasady „zapory ghostwriting”. Wszelkie przypadki ghostwritingu (nieujawnienia swego udziału przez autorów) i guest autorship (dopisywania do listy autorów osób, których udział w powstaniu tekstu był znikomy) będą podawane do publicznej wiadomości. O fakcie złamania tych zasad zostanie także poinformowana jednostka organizacyjna zatrudniająca autora.

I. Układ tekstów:

  1. Artykuł/Artykuł recenzyjny
   1. Imię i nazwisko autora (u góry po lewej stronie)
   2. Ośrodek akademicki, bądź jeśli autor nie pracuje na uczelni podajemy miejscowość (pod nazwiskiem autora)
   3. Tytuł artykułu na osi tekstu
   4. Zarys treści: pod tytułem, objętość 400-700 znaków ze spacjami - krótka charakterystyka zawartości artykułu
   5. Słowa kluczowe/keywords - maksymalnie 5-7 słów/fraz w języku polskim i angielskim
   6. Treść artykułu
   7. Wybrana bibliografia
   8. Tytuł w języku angielskim
   9. Streszczenie w języku polskim i angielskim, objętość 1000-1800 znaków ze spacjami
   10. Do artykułu należy dołączyć krótką notkę o autorze w języku polskim i angielskim, objętość 500 znaków ze spacjami. Należy podać obowiązkowo pełny adres podstawowego miejsca pracy oraz aktualny adres e-mail
  2. Recenzja
   1. Imię i nazwisko autora recenzowanej pracy, pełny tytuł według strony tytułowej
   2. W przypadku, gdy artykuł recenzyjny/recenzja dotyczy pracy zbiorowej lub edycji źródłowej, po tytule podajemy pełne imiona i nazwiska redaktorów lub wydawców
   3. Liczba tomów lub części cyframi arabskimi (np. t. 1-2)
   4. Miejsce i rok wydania
   5. Nazwa wydawnictwa
   6. Liczba stron
   7. Ewentualnie nazwa serii wydawniczej

II. Formatowanie tekstów:

  1. Tekst artykułu/artykułu recenzyjnego/recenzji:
   1. czcionka Times New Roman, rozmiar 12, Interlinia 1,5; tekst wyjustowany
   2. format .doc lub .docx
  2. Cytaty ze źródeł i literatury przedmiotu podajemy w cudzysłowie; opuszczenia oznaczamy wielokropkiem w nawiasie kwadratowym „[…]”
  3. Tytuły prac naukowych, utworów literackich itp. wyróżniamy kursywą
  4. Skróty: stosujemy skróty słownikowe, jak np.: godz., kg, ha, km, km kw., m sześc., proc., gen., płk, kpt., prof., doc., mgr, dr hab., m.in., tzw., tj., np., itd.
  5. Liczebniki: stosujemy zapis cyfrowy z oddzieleniem spacją rzędów wielkości, np.: „11 453”
  6. Daty:
   1. Rozwijamy nazwy miesięcy, skracamy słowo „rok” (np. 3 listopada 1979 r.)
   2. Stosujemy zapis słowny - „w latach siedemdziesiątych” a nie „w latach 70.”
   3. Stosujemy zapis cyfrą rzymską - „w XX w.” a nie „w dwudziestym wieku” bądź „w 20 wieku”
  7. Przypisy: czcionka Times New Roman, rozmiar 10, interlinia 1,5

III. Wybrana bibliografia (Proszę zwrócić uwagę, aby zanalazła się tutaj sekcja Opracowania, w której umieszczone zostaną monografie, artykuły z periodyków i wydawnictw zbiorowych, które zostały wykorzystane w tekście)

  1. Nazwisko i imię (inicjał) autora,
  2. dalej jak przy sporządzaniu zapisów bibliograficznych.

© Copyright by Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk
Deklaracja dostępności