Skip to main content
Logo Czasopisma Polska

Dostęp do danych i ich przechowywanie

Autorzy mogą zostać poproszeni o dostarczenie (w formie cyfrowej) wyjściowych danych z badań wraz z maszynopisem do recenzji. Powinni też być przygotowani do publicznego udostępnienia danych, jeśli to możliwe. Autorzy powinni zapewnić dostępność takich danych innym specjalistom przez co najmniej 10 lat po publikacji, najlepiej za pośrednictwem repozytoriów danych badawczych (instytucjonalnych lub dziedzinowych).

© Copyright by Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk
Deklaracja dostępności