Skip to main content
Logo Czasopisma Polska

Zakres tematyczny

Czasopismo „Polska 1944/45-1989. Studia i Materiały” poświęcone jest rożnym aspektom historii powojennej Polski. Publikuje artykuły, materiały źródłowe oraz artykuły recenzyjne i recenzje z różnych dziedzin nauk humanistycznych, które wzbogacają wiedzę o przeszłości, wychodząc jednocześnie poza tradycyjne ramy historiografii.

Dyscypliny naukowe reprezentowane w czasopiśmie: historia, nauki o polityce i administracji; nauki socjologiczne, stosunki międzynarodowe.

© Copyright by Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk
Deklaracja dostępności